REGULAMIN

REGULAMIN TARGÓW ARENA TATTOO – GLIWICE

 
§1
[Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady uczestnictwa w Targach pod nazwą „Arena Tattoo – Gliwice”, odbywających się w dniach 27 – 29 listopada 2020 r. w Arenie Gliwice (dalej jako „Targi”), znajdującej się pod adresem: ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice (dalej jako „Arena”) oraz reguluje prawa i obowiązki uczestników Targów.
 2. Targi nie są imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171. t.j.).
 3. Organizatorem Targów jest IKG Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 5 lok. LU 8, 00-367 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000763500, NIP 701-089-77-51, (dalej jako „Organizator”).
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Targów.
 5. Uczestnikiem Targów jest każda osoba przebywająca na terenie Areny w czasie trwania Targów.
 6. Osoby, które w dniu Targów nie mają ukończonych 15 lat mogą być uczestnikami Targów wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku uczestników Targów w przypadkach, w których istnieje wątpliwość co do możliwości samodzielnego uczestnictwa w Targach.
 7. Opiekunowie dzieci i młodzieży do lat 15 ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w czasie trwania Targów.
 8. Udział w Targach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są do przestrzegania zasad i wymogów sanitarno-epidemiologicznych. .

 
§2
[Bilety]

 1. Targi odbędą się w dniach 14 – 16 Maja 2021 r., przy czym dzień 14 maja 2021 r. będzie dniem zamkniętym, przeznaczonym dla Organizatora. Organizator udostępnia do sprzedaży bilety wstępu na dzień 15 – 16 Maja 2021 r.
 2. Organizator udostępnia do sprzedaży następujące rodzaje biletów wstępu:
  1. bilet jednoosobowy – uprawniający do wstępu na Targi jednej osoby,
  2. bilet dwuosobowy – uprawniający do wstępu na Targi dwóch osób,
  3. bilet grupowy – uprawniający do wstępu na Targi do pięciu osób,
  4. bilet VIP – uprawniający do dwudniowego wstępu na Targi jednej osoby, z przewidzianymi dodatkowymi świadczeniami w postaci pamiątkowej koszulki z Targów oraz bezpłatnego wejścia na „afterparty”.
 3. Każdy rodzaj biletu jest udostępniony do sprzedaży w opcji jedno- i dwudniowej, uprawniającej do wstępu na Targi odpowiednio w jednym lub dwóch dniach Targów, za wyjątkiem biletu VIP, który występuje wyłącznie w opcji dwudniowej.
 4. Cena biletu jednoosobowego i dwuosobowego jest uzależniona od chwili jego zakupu, przy czym najniższa cena obowiązuje dla biletów zakupionych w przedsprzedaży, dostępnych do dnia
  31 marca 2020 r., zaś najwyższa – dla biletów zakupionych od dnia 28 listopada 2020 r.
 5. Bilet grupowy jest dostępny w sprzedaży wyłącznie do dnia 31 października 2020 r.
 6. Wstęp dla dzieci i młodzieży, którzy w dniu Targów nie mają ukończonych 15 lat jest bezpłatny.
 7. Sprzedaż biletów jest możliwa wyłącznie on-line, za pośrednictwem partnera sprzedażowego, którym jest serwis eventim.pl. Sprzedaż bezpośrednia biletów podczas Targów jest wyłączona.
 8. Sprzedaż biletów odbywa się w oparciu o przepisy regulaminu dystrybucji biletów udostępnionego przez partnera sprzedażowego, dostępnego tutaj. https://www.eventim.pl/campaign/terms/
 9. Organizator informuje, że nabywanie biletów wstępu na Targi w celu odsprzedaży z zyskiem oraz sprzedaż biletów z zyskiem stanowi wykroczenie i jest penalizowane na gruncie art. 133 ustawy
  z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

 
§3
[Wstęp na Targi]

 1. Uprawnionymi do wstępu na Targi są wyłącznie osoby posiadające identyfikator wydany przez Organizatora.
 2. Wymiana biletu na identyfikator następuje w kasie biletowej na terenie Areny.
 3. Jeden identyfikator jest przeznaczony wyłącznie dla jednego uczestnika.
 4. Uszkodzony identyfikator nie podlega wymianie na nowy na podstawie tego samego biletu.
 5. Organizator odmówi prawa wstępu na Targi lub uczestnictwa w Targach osobom znajdującym się w stanie wyraźnego upojenia alkoholowego lub pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających oraz osobom usiłującym wnieść na teren Targów przedmioty zakazane, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu.
 6. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Targi, bądź przebywania na Targach osobom, które:
  1. budzą wątpliwości co do osiągnięcia wieku uprawniającego do wejścia na Targi i nie posiadają dokumentów, którymi mogą udokumentować swój wiek,
  2. swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla innych uczestników,
  3. nie posiadają identyfikatora.
 7. Organizator wyznaczy osoby upoważnione do kontroli posiadania przez uczestników identyfikatorów, a uczestnik jest obowiązany okazać identyfikator na żądanie upoważnionej osoby.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Areny:
  1. rolek, wrotek, deskorolek, longboardów, rowerów i wszelkich innych urządzeń
   o podobnych właściwościach,
  2. własnych napojów, w tym napojów alkoholowych i jedzenia,
  3. narkotyków i innych środków odurzających lub substancji psychoaktywnych,
  4. broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych oraz wszelkich innych niebezpiecznych środków i narzędzi,
  5. dronów i innych urządzeń unoszących się w powietrzu.
 9. Zabrania się wprowadzania na teren Areny zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika.
 10. Zabrania się uczestnikom pozostawiania bez opieki przyniesionych ze sobą przedmiotów,
  w szczególności bagażu. W przypadku pozostawienia bagażu, w tym torebki damskiej lub innej torby, siatki, reklamówki, bądź zamkniętej paczki, pracownik ochrony jest upoważniony do kontroli zawartości takiego bagażu celem wykluczenia możliwości wystąpienia stanu zagrożenia.
 11. Osobom, którym Organizator odmówi wejścia na Targi lub uczestnictwa w Targach z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu, nie przysługuje zwrot środków za niewykorzystany bilet.

 

 

 

 
§4
[Utrwalanie wizerunku]

 1. Przygotowania do Targów, ich przebieg oraz kulisy będą rejestrowane w formie audiowizualnej
  i wizualnej (fotografie) przez Organizatora lub podmioty upoważnione przez Organizatora.
 2. Poprzez uczestnictwo w Targach uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora oraz podmioty, którym Organizator udzieli licencji na rozpowszechnianie materiałów foto i video z Targów. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie jego wizerunku poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnienie materiałów, na których został utrwalony jego wizerunek w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez rozpowszechnienie w sieci Internet.
 3. Rozpowszechnienie wizerunku uczestnika utrwalonego na materiałach foto lub video z Targów może nastąpić wyłącznie w celach marketingowych lub promocyjnych Organizatora oraz jego partnerów biznesowych i sponsorów Targów.

§5
[Odpowiedzialność Organizatora]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany terminu Targów. Organizator poinformuje o powyższym na stronie internetowej Targów (arenatattoo.pl) oraz na portalach społecznościowych Targów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu Targów, które to zmiany mogą polegać w szczególności na odwołaniu określonych punktów programu Targów lub zastąpieniu ich innymi. W przypadku, o którym mowa powyżej uczestnikom Targów nie przysługuje zwrot środków za bilet ani odszkodowanie.
 3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Targów, osobom, które nie wykorzystały zakupionego biletu przysługuje zwrot środków w wysokości odpowiadającej cenie biletu, za którą nabyła bilet. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie przysługuje.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione przez uczestników na teren Areny.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za:
  1. szkody powstałe wskutek niezastosowania się przez uczestnika Targów do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych lub pracowników ochrony,
  2. szkody w mieniu lub na osobach powstałe na skutek okoliczności zawinionych przez uczestnika Targów lub osób trzecich.
 6. Za szkody spowodowane lub wyrządzone podczas Targów odpowiedzialność ponosi uczestnik Targów, który spowodował lub wywołał zdarzenie szkodzące.
 • 6

[Zasady bezpieczeństwa i porządku podczas Targów]

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz porządku w podczas Targów Organizator powołuje Służby Porządkowe i Informacyjne oraz zapewnia obecność pracowników ochrony.
 2. Organizator zapewnia obecność patrolu medycznego oraz organizację zaplecza higieniczno-sanitarnego podczas trwania Targów.
 3. Pracownicy Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz pracownicy ochrony będą wyposażeni w identyfikator, który w sposób wyraźny będzie odróżniał ich od pozostałych uczestników Targów.
 4. Pracownicy Służb Porządkowych i Informacyjnych są uprawnieni do:
  1. legitymowania uczestników celem ustalenia ich tożsamości i w przypadku wystąpienia wątpliwości co do osiągnięcia przez daną osobę wieku uprawniającego do wstępu na Targi – ustalenia wieku uczestnika,
  2. weryfikowania posiadania przez uczestnika identyfikatora uprawniającego do udziału w Targach,
  3. nakazania opuszczenia Targów uczestnikom, którzy nie posiadają identyfikatora,
  4. weryfikowania zawartości bagaży, odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty zakazane, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu,
  5. wydawania poleceń porządkowych osobom, które zachowują się sprzecznie
   z Regulaminem oraz zakłócających porządek publiczny, a w przypadku niezastosowania się przez te osoby do poleceń porządkowych – wezwania ich do opuszczenia Targów,
  6. ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz chronionego mienia, celem niezwłocznego przekazania odpowiednim organom,
  7. usunięcia z terenu targów osób niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Pracownicy ochrony są uprawnieni do użycia środków przymusu bezpośredniego w zakresie
  i w sytuacjach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2019.2418 t.j.).
 6. Zabrania się uczestnikom palenia tytoniu na terenie Areny, poza specjalnie oznaczonymi strefami dla palących.
 7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Targów i utrzymania porządku uczestnicy Targów są zobowiązani do stosowania się do poleceń uprawnionych służb, postanowień wszelkich regulaminów obowiązujących podczas Targów, dbania o czystość na terenie Areny poprzez wyrzucanie wytworzonych odpadów do koszy na śmieci, respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych i stref wydzielonych z ruchu oraz podejmowania wszelkich innych zachowań, które przyczynią się do zminimalizowania ryzyka naruszenia zasad bezpieczeństwa i porządku podczas Targów.

§7
[Postanowienia szczególne]

 1. Uczestnicy Targów są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych regulaminów związanych z organizacją Targów, udostępnionych uczestnikom do dnia 27 listopada 2020 r. na stronie internetowej Targów (arenatattoo.pl), w tym w szczególności Regulaminu Areny oraz Regulaminu Konkursów.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu Wystawców obowiązuje również odrębny regulamin przeznaczony wyłącznie dla wystawców, stanowiący załącznik do zawartych umów.
 3. Pracownicy Służ Porządkowych i Informacyjnych oraz pracownicy ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, do których uczestnicy Targów mają obowiązek się zastosować.

 

 

 
§8
[Postanowienia końcowe]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona przez Organizatora na stronie internetowej Targów pod adresem: arenatattoo.pl oraz na portalach społecznościowych Targów.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2020 r.
 3. Wszelką korespondencję adresowaną do Organizatora należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arenatattoo.pl , wpisując w temacie wiadomości „Arena Tattoo – Gliwice” lub listem poleconym na adres: IKG Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Mikołaja Kopernika 5 lok. LU 8, 00 – 367 Warszawa, z dopiskiem: Arena Tattoo – Gliwice.